Forbundsstyret tar over innebandyseksjonens oppgaver

Det har vært mye bråk og uenighet en stund. Vi har et minus på 3 millioner og nå strides det hvordan dette skal løses. Det som skjedde ikveld er at «våre» folkevalgte ble avløst fra sine plikter. Dette har aldri skjedd tidligere og det viser at konfliktnivået er ganske så høyt i norsk innebandy.

Hva skal vi gjøre?

Det som skjedde nå er hva jeg allerede spådde for noen uker siden. Det skjedde og vi må se hva som skjer videre. Det som er helt sikkert er at dersom NBF velter sitt underskudd til klubbene så kan det være slutten på idretten.

Varsler sak

I tillegg til den økonomiske situasjonen har en varslersak i NBF kostet rundt en halv million kroner. Dette er selvsagt en kjedelig sak som også er en del av kjernen i denne saken.

Dette er beskjeden fra NBF:

I forbundsstyrets møte den 28. september 2023 vedtok forbundsstyret i Norges Bandyforbund at alle fullmakter tillagt seksjonsstyret i innebandy trekkes tilbake med umiddelbar virkning. Alle oppgaver innebandyseksjonen har ivaretatt vil fra nå håndteres av forbundsstyret.

Grunnlag for vedtaket:

NBFs seksjoner er underlagt forbundsstyrets instruksjonsmyndighet, jf. NBFs lov § 2 og NIFs lov § 6-4.

Bakgrunnen for vedtaket er at driften av innebandyaktiviteten i Norges Bandyforbund gikk med et stort underskudd i driftsperioden 01.05.22 til 30.04.23.

Innebandyseksjonens budsjett for virksomhetsperioden 01.05.23 til 30.04.24 ble vedtatt på årsmøte i juni 2022. Mange av forutsetningene som ble lagt til grunn for dette budsjettet er sterkt endret. Inntektene viser seg å bli lavere enn forutsatt og utgiftene vesentlig høyere. forbundsstyret har derfor bedt seksjonsstyret for innebandy, heretter kalt seksjonsstyret, om å utarbeide et revidert budsjett, og en plan for å sikre et bærekraftig grunnlag for videre drift av virksomheten.

Forslagene til revidert budsjett som seksjonsstyret har foreslått har ikke vært bygget på realistiske forutsetninger, og det er ikke lagt fram noen plan for å etablere en fremtidig bærekraftig drift av innebandyvirksomheten i Norges Bandyforbund.

I forbindelse med denne saken har seksjonsstyret lagt til grunn tiltak som krever årsmøtebehandling, men seksjonsstyret har motsatt seg å innkalle til et årsmøte for nødvendig behandling.

Seksjonsstyret har fattet vedtak, som går utover seksjonsstyret fullmakter. Seksjonsstyret har igangsatt tiltak som kan sette organisasjonen i en ytterligere økonomisk risikosituasjon og potensiell prosessuell risiko.

Seksjonsstyret har varslet at det vil fremsettes krav om ekstraordinært Forbundsting med valg som eneste sak. Dette kravet er uten lovhjemmel, og anses som en direkte mistillit til det sittende forbundsstyre.

Forbundsstyret finner derfor at det ikke er grunnlag for at seksjonsstyret, i samarbeid med forbundsstyret, kan etablere et realistisk grunnlag for driften av virksomheten. Innebandyvirksomheten utgjør en vesentlig andel av Norges Bandyforbunds samlede virksomhet. Store driftsunderskudd og manglende realistiske planer for denne delen av forbundets virksomhet kan få alvorlige konsekvenser for forbundets samlede drift. Dette vil følgelig også påvirke rammebetingelsene for forbundets øvrige idretter.

Forbundsstyret må derfor nå ivareta sitt overordnede ansvar for Norges Bandyforbunds drift ved å overta oppgavene som normalt forventes å bli ivaretatt av innebandyseksjonen.

Det opplyses også at forbundsstyrets vedtak i denne saken støttes av majoriteten av regionstyrene, seksjonsstyrene for NBFs øvrige idretter/seksjoner, samt forbundets kontrollutvalg.

Henvendelser rettes til NBFs President

← Ketil Krongberg viser vei VMG Podcast nr 4 – Helgens runde samt 1 div Midt/Østlandet. →